Triggerpunktterapi kan være et værdifuldt element i en forebyggende kropspraksis, der har det sunde liv som mål. En forebyggende kropspraksis kan være værdifuld for dig som klient, idet du kan blive mere bevidst om alt fra smerteårsager til individuelle behov og personlige forebyggende vaner.

Det er naturligvis helt op til dig, om du ønsker enkeltstående/kortvarig behandling eller et mere forebyggende forløb. Der er ikke noget, der som sådan er rigtigt eller forkert. Dine forventninger bør altid afvejes i forhold til din konkrete situation.

Læs mere om hvornår triggerpunktterapi kan være relevant for dig som massageterapeutisk værktøj.

Triggerpunktbehandlingen

 • En behandlingssession, inkluderende triggerpunktmassage, varer typisk mellem 30-45 minutter til en time, afhængigt af kropsområdets størrelse og dine behov. Dette afstemmes med dig som klient inden behandling
 • På baggrund af Laura Perry’s kliniske erfaring er det min vurdering, at de almindeligste smertetilstande af akut karakter kræver 2-3 behandlinger for at kunne føre til en mere holdbar lindring
 • Perry anbefaler, at du får 2 behandlinger inden for 4 dage, med mindst 1 dags hvile mellem behandlingerne
 • Hvis du har kroniske smertetilstande, du har gået med i mere end 6 måneder, bør du, ifølge Perry, forvente, at behandlingsforløbet kræver et sted mellem 4-8 behandlinger. Evt. suppleret med henvisning til andre behandlere

Dit behandlingsforløb er naturligvis helt afhængigt af, hvor komplekst et problem, der samlet set er tale om. I nogle tilfælde vil det være mere realistisk, at du skal indstille dig på et liv med større eller mindre grad af funktionsnedsættelse og genkommende smerter. Eventuel en grad af permanente smerter, omend smertestyrken kan være dramatisk aftaget af et behandlingsforløb, eller periodisk reduceret.

Læs mere om hvilke virkninger, du kan forvente dig af triggerpunktterapi.

Fremgangsmåde under behandlingen

For at kunne give en effektiv behandling, hvor virkningen har længerevarende karakter, finder jeg det væsentligt at komme omkring de mest relevante muskler, der kan forvolde problemer inden for det område, hvor du som klient oplever spændinger, stivhed, smertetilstande etc.

I min behandling bestræber jeg mig først og fremmest på at prioritere dine primære smertesymptomer. Derudover vil jeg fokusere mere eller mindre systematisk på muskelgrupper, der erfaringsmæssigt spiller en rolle inden for den kropsregion, hvor dine smerter optræder. Det kan både være antagonister og synergister.

Jeg inddrager evt. muskler, du som klient måske ikke i første omgang er opmærksom på kan være en udløsende/medvirkende kilde til smerter m.m. Det kunne f.eks. være mavesmerter, der sender udstrålende smerter om til ryggen, skuldermuskler, der sender kraftige hovedpinesmerter op til baghovedet og nakkeregionen osv.

Læs mere om hvad triggerpunktterapi indebærer og hvad en behandling omfatter.

  Kort om de enkelte behandlingsprotokoller

  En betragtelig del af de smerteproblemer, der ses i klinisk praksis, er typisk komplekse og kan således rumme andre årsager udover triggerpunkter. Årsager som i nogle tilfælde kan kræve anden eksperthjælp.

  I min praksis inddrager jeg bl.a. behandlingsprotokoller tilpasset ofte forekommende myofasciale triggerpunktsmerter. Det er der flere årsager til, f.eks.:

  • Triggerpunkter er pr. definition vanskelige at lokalisere. Erfaring fra klinisk praksis gør dog, at en behandling kan tilrettelægges efter de forskellige triggerpunkters mulige indvirkning på hinanden
  • Mange smerter kan afføde symptomer, som kan være forbundet med forskellige smertetilstande eller sygdomme. For at sikre en vis grad af systematik i behandlingen tager jeg afsæt i hyppige smertesymptomer, opdelt efter kroppens forskellige regioner, der kan være forbundet med triggerpunkter. Afhængigt af dine symptomer vælger jeg, hvilke dele af behandlingsprotokollen, jeg skønner er relevante at inddrage

  Læs mere om de enkelte behandlingsprotokoller for at danne dig et indtryk af, hvad de hver især omfatter:

  1. Nakkebehandling (herunder hovedpiner)
  2. Skulderbehandling
  3. Arm- og albuebehandling
  4. Hånd- og håndledsbehandling 
  5. Mave- og bækkenbehandling
  6. Hoftebehandling
  7. Lænderygbehandling
  8. Knæ- og lårbehandling
  9. Underbens- og fodbehandling

  Kroppens reaktion på triggerpunktterapi

  Efter en triggerpunktbehandling er det forventeligt, at du føler dig mere løsnet og afslappet (med reduceret muskelspænding/tonus). I visse (akutte) situationer kan der gå flere timer, før de involverede muskler afslappes og bibringer den ønskede virkning.

  Det kan også være, at virkningen kun (eller ikke) indtræder efter flere behandlinger. Der kan opstå ømhed efter behandlingen, der typisk vil aftage efter kort tid. Typisk én dag og i sjældnere tilfælde to eller flere dage.

  Nogle klienter oplever også, at evt. ømhed først indtræder efter et par dage for herefter igen at aftage. Vi reagerer forskelligt og derfor er forventningsafstemning en forudsætning for at du får den bedste oplevelse.

  Læs også om naturlige helingskriser ved triggerpunktterapi.

  Hensyn til dig under behandlingen

  Det er ikke formålet med triggerpunktterapi at påføre dig unødig smerte. Ved hyperirritable triggerpunkter er det dog svært ikke at opleve smerte selv ved let trykpåvirkning, ikke mindst hvis der er tale om en lokal helingskrise i vævet. Det kan derfor tage tid for kroppen at tilvænne sig til behandling.

  Af samme årsag spørger jeg typisk ind til din oplevelse af smerteintensiteten på en skala fra 1-10 (1=ingen smerte, 10=alvorlig smerte). Det gør jeg for at sikre mig, at din oplevelse af smerte matcher min trykpåvirkning og for at øge sandsynligheden for lindrende effekt.

  Under behandlingen er jeg i dialog med dig for at finjustere behandlingen og sikre accept af, at påførte smerter efterfølges af en lindrende fornemmelse i selve behandlingssituationen.

  Herudover aflæser jeg samtidigt kropssproglige signaler for at regulere min behandling i forhold til disse kropslige og neurologiske signaler. Det er vigtigt, at du som klient ikke kommer til at spænde yderligere op pga. min behandlingsintervention.

  Som behandler er jeg meget opmærksom på, at der IKKE er en direkte sammenhæng mellem din smertetærskel og din ydre fremtoning. Det betyder, at jeg går forsigtigt til værks, uanset hvem du er som klient, og justerer behandlingen ud fra dialogen og dine kropslige signaler, samt min viden og erfaring med bestemte musklers smerteudstrålinger og eftervirkninger.

  Ved et nærmere samarbejde med dig som klient, der strækker sig udover en enkelt behandling, vil der være skabt et bedre grundlag for at justere yderligere på behandlingens karakter og intensitet. På den måde understøttes dine behov bedre, ud fra den erfaring, der opstår.

  Ikke alt kan eller bør kureres i ét forsøg, det er vigtigt at forstå. Omvendt skal behandlinger ikke trækkes i langdrag på din bekostning som klient. Læs mere om virkningen af triggerpunktterapi.

  Tillid og selvindsigt er vigtige nøgleord i en gensidig forventningsafstemning.

  Du anbefales derfor også at læse indlægget Hvor kraftfuld bør massage være?

  Vejledning efter triggerpunktterapi

  I forbindelse med en triggerpunktbehandling henvises du til generel vejledning i forhold til, hvordan du kan agere og få det bedste ud af behandlingen. Under den generelle klientvejledning finder du også henvisninger til mere specifikke og detaljerede vejledninger om de konkrete kropsområder.

  Herudover opfordres du til at gøre brug af diverse former for kropspraksis, selvbehandlingsmetoder samt forebyggende kropsøvelser til hele din krop eller blot det område, hvor du oplever funktionsmæssige udfordringer eller smerter:

  • Kropsøvelser består af en lang række forebyggende øvelser og kropspraksisser, tematisk opdelt i henholdsvis mobiliseringstyrketræning og udspænding. På siden med kropsøvelser kan du læse nærmere om formål og anvendelse af disse forebyggende øvelser
  • kroppen i gang kan du læse mere om, hvad jeg forstår ved forebyggende bevægelse, og hvorfor jeg synes det er vigtigt i et generelt sundheds- og livsperspektiv