Velkommen til øverste etage. Den øverste etage i kroppens elevator, hjernen. Kommandocentralen, hvorfra dit liv “styres”, kuldsejles og tingene atter søger hen imod en eftertænksom balance. Ikke mindt med lidt hjælp fra tankevandringen.

På øverste etage henregner jeg alskens tidssvarende, såvel som kendte, travere og klassikere indenfor feltet sportspsykologi, mental træning, psykisk velbefindende i videste forstand.

Frem for at tænke det mentale igennem en bestemt dogmatisk linse, det være sig den positive psykologi, sportspsykologi, præstationspsykologi etc., er hensigten her at gå på tværs af sådanne retninger og tankegange. Uden at reducere de mentale muligheder til en bestemt gren eller fraktion af psykologien, eller at udskamme nogen fraktion, men at finde ind til genuine værdier. 

Hvad er mentale færdigheder?

For at kunne begå sig som menneske i en løbsk verden, hvor overbuddet af valgmuligheder samt forandringstempoet og forestillinger om effektivitet og produktivitet vanskeliggør opretholdelsen af livsrytmer, harmoni og stabilitet i tilværelsen, er det værd at stifte bekendtskab med og gradvist mestre forskellige former for mentale færdigheder. Uden at det kammer over i psykologisk effekthysteri.

Færdigheder, der ruster dig og mig til at stå igennem alverdens former for opbrud, kriser, momentane psykiske udsving og ubalancer. 

På den øverste etage kan du bl.a. stifte bekendtskab med begreber, dyder eller færdigheder som taknemmelighed, morgenjournaler, vanebrud m.m. Den praktiske anvendelse af mentale redskaber er omdrejningspunktet.

Det mentale som kropspraksis

For så vidt som hovedet sidder øverst på kroppen, og at hjernen huserer under kraniet, vil jeg antage, at der er en vis logik i også at kalde mentale processer og evner for en praksis, der vedrører kroppen. 

Jeg finder det særdeles vigtigt, at krop og sind, følelser, tanker og kropsligt velbefindende kan praktiseres på sammenhængende måder. F.eks. kan bevægelse være en måde at udvikle sig selv på som menneske. Du kan lære at kommunikere på en ikke-voldelig facon gennem bevægelse. Eksempelvis lære, hvordan du kan interagere med en partner eller en modstander, en holdkammerat etc. Der findes ikke kun krig i verden. Samarbejde, dialog, forførelse m.m. er andre veje at møde hinanden på.

Det kan være væsentlige veje til forandring, såvel som vanetilegnelse.

Det mentale er altså ikke bare løsrevne færdigheder, teknikker og evner som opøves. Det er også et fluktuerende fænomen, der fletter sig ind og ud af dit livssyn og den livssituation, du befinder dig i. Krop, sind og omgivelser – alt kan være omfattet, når vi ser på det mentale. 

Det mentale griber direkte ind i spørgsmålet om asketiske kropspraksisser. Står disse over for en historisk genkomst? Og i så fald, hvordan? Den øverste etage bør skele til givne historiske erfaringer.

Mentale redskaber og mental udvikling

På den øverste etage gælder det ikke om bare at være i god form, men også at have visioner for det liv, du ønsker at leve. At kunne artikulere, altså give udtryk for, dine behov og hvordan du ser et godt liv udforme sig. At lave nogle gode udkast for det gode (kreative) liv, eksempelvis gennem mind-wandering, aka tankevandring.

På den øverste etage eksperimenterer jeg med en form for rådgivning og vejledning i kunsten at modnes som menneske. Klassiske greb som refleksion og eftertanke eller mere fri association via eksempelvis brug af dagbogsagtige journaler kan være lige så nyttige som mere klassiske sportspsykologiske teknikker f.eks. tankestop, visualisering og andre kognitive metodikker. Det spændende ligger for mig at se i, hvor, hvad og hvordan vi gør brug af mentale arbejdsredskaber.

Jeg ønsker at gå bagom den hævdvundne værdi i at tænke positivt og konstruktivt, og er mindst lige så optaget af værdien af at være taknemmelig for det, der allerede er. Såvel som at gå på opdagelse i historiens mentale skatkammer. For eksempelvis at erfare hvad vi kan lære af alt fra stoisk sindsro til diverse former for livsanskuelser. Elastikken må gerne være bred her.

Der er tale om tilgange, der overlapper med andre kropspraksisser i form af meditation, grounding, middagsluren – aka napping, vejrtræknings– og afslapningsteknik m.m. For slet ikke at nævne fænomenet livsresiliens. Sådanne metoder forsøges placeret hver for sig på jesperabild.dk – for overskuelighedens skyld. Og fordi de kropslige aspekter af udøvelsen er i hovedsædet. Samtidig med at det må vedstås, at sådanne praksisser udøver enorm indflydelse på mentale processer og dit mentale velbefindende.

Det er min forhåbning, at du med Øverste etage – mentale redskaber og færdigheder tilbydes en jordbunden såvel som konkret, men samtidig mangfoldig indgang til den mentale side af din livduelighed. Vi er alle individer. Vi motiveres af forskellige ting, eksempelvis i vores syn på bevægelse, men vi er ikke udstationeret på en øde ø. Der kan være motivationsstrategier der rækker udover den enkelte, men som individet kan lade sig inspirere af.

Det mentale rækker ud over individet og må søge sin balance i det menneskelige samspils drama. 

Det er udbredt at hyre kendis-coaches, tidligere high performance atleter og succesrige erhvervsfolk, når vi skal blive klogere på os selv, og overskride eller flytte præstationsgrænser. Jeg finder det lige så relevant at undersøge, hvad det er ved det mentale, som også kan binde os sammen og styrke os i fællesskab. At undersøge og gå på opdagelse, også på egen hånd, men hjertens gerne hånd i hånd med andre. Al respekt for et vist mål af individuel ambition og selvundersøgelse.  

Det hele hænger sammen. Også med samfundsindretningen, naturen og den evolutionære proces.